คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมบริหารสมาคม พ.ศ.2561-2562

   
 ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

นายกสมาคม

รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

เลขาธิการ

ผศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์

เหรัญญิก

     

รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล

ประธานวิชาการ

นพ.สันติ สิสัยรัตน์

รองประธานวิชาการ

ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

อุปนายก

     

อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

ประธานวิจัย

ผศ.นพ.กัมพล อำนวยพัฒนพล

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

     

พล.ต.รศ.นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ

กรรมการกลาง

รศ.พ.ญ.นฤชา จิรกาลวสาน

กรรมการกลาง

ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

กรรมการกลาง

     

รอ.พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

อนุกรรมการ

 อ.พญ.ชามาด วงศร

กรรมการกลาง