คณะกรรมบริหารสมาคม พ.ศ.2561-2562

     
 ศ.พญ.อรพรรณ โภชนุกุล

นายกสมาคม

 ผศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

เลขาธิการ

ผศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์

รองเลขาธิการ

 
     

รศ.นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล

ประธานวิชาการ

ผศ.นพ.สันติ สิสัยรัตน์

รองประธานวิชาการ

ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

ประธานวิจัย

 

อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

รองประธานวิจัย

ผศ.นพ.ดร.กัมพล อำนวยพัฒนพล

ฝ่ายสื่่อสารองค์กร

รศ.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู

กรรมการกลาง

 

รศ.พญ.อธิก แสงอาสภวิริยะ

กรรมการกลาง

รศ.พ.ญ.นฤชา จิรกาลวสาน

กรรมการกลาง

ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

กรรมการกลาง

     

รอ.พญ.นิฐา เอื้ออารีมิตร

อนุกรรมการ