นายกสมาคม นพ. ประพาฬ ยงใจยุทธ
อุปนายก นพ. ชัยเวช นุชประยูร
เลขาธิการ พญ. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
เหรัญญิก พญ. อรพรรณ โภชนุกูล
นายทะเบียน นพ. กิติพงษ์ มณีโชติสุวรรณ
ประชาสัมพันธ์ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
วิจัยและพัฒนา นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์
จัดหาทุน พญ. จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ฝ่ายการให้ความรู้ผู้ป่วย พญ. วิไลวรรณ วิริยะไชโย
ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี และ นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ฝ่ายวารสารการศึกษา นพ. สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์
กรรมการกลาง นพ. อดิศร วงษา และ นพ. เฉลิม ลิ่วศรีสกุล