Asthma Guideline Thailand 2012

หลักการของแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2555 แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพ ของการบริการโรคหืดที่เหมาะสมกับทรัพยากร และข้อจำกัดของสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมอาการของโรคและ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง โดยการให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

Download Asthma Guideline Thailand 2012